Základní škola

 Základní škola se specializuje na vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami. Škola není pouze institucí vzdělávací a výchovnou, ale také poradenskou. Žáci se zde vyučují ve čtyřech třídách, podle různých vzdělávacích programů, odpovídajících stupni a druhu handicapu. Výchovnou a vzdělávací oblast zajišťuje 8 kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Škola dbá na individuální přístup k žákům, zohledňuje jejich specifika a tomu přizpůsobuje vlastní výuku. Nabízíme také aktivní účast  rodičů při celoškolních akcích a vítáme jejich přítomnost ve výuce. Kontakt s rodiči se neomezuje pouze na třídní schůzky nebo konzultační hodiny, ale pedagogové jsou vám denně ochotni krátce popsat úspěchy a pokroky vašeho dítěte.

Co nabízíme?

pravidelnou logopedickou péči žákům s narušenou komunikační schopností

● třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými židlemi i lavicemi, speciálním nábytkem pro imobilní žáky, pojízdným zvedákem, relaxačním kuličkovým bazénem…

● celoroční pravidelné návštěvy Plovárny Hranice, kde děti provozují pod dohledem pedagogů část tělesné a rehabilitační tělesné výchovy

● celoroční pravidelnou canisterapii (terapie se psem), pro zlepšení činnosti pohybového aparátu žáků

● na podzim a na jaře pravidelné relaxační jízdy na koni na soukromém statku, spojené se sportovním vyžitím na čerstvém vzduchu

● v zimním období perličkové koupele v masážní vaně a saunování v budově školy (zde využíváme pro plně imobilní žáky zvedák)

● keramickou dílnu

● tkalcovskou dílnu

● cvičnou kuchyň pro nácvik správného stolování a přípravu jednoduchých jídel

● třídu s interaktivní tabulí využívanou pro výuku ve všech předmětech i vzdělávacích programech

● počítačovou učebnu vybavenou výukovými softwary vhodnými pro celkový rozvoj dětí

● tělocvičnu vybavenou sportovním nářadím a náčiním

● celý vzdělávací proces je doprovázen prvky muzikoterapie, aromaterapie, dramaterapie

Žáci se také pravidelně prezentují veřejnosti účastí na výstavách ve dvoraně hranického zámku. Pro rodiče pořádají pravidelné Vánoční besídky a besídky k ukončení školního roku. Kulturní vnímání našich žáků výrazně rozvíjí divadelní představení, maškarní karnevaly i pravidelné akce školy  - Drakiáda, Pálení čarodějnic, Den dětí.